VYTVOŘENÍ NOVÉHO POŽADAVKU

Nový požadavek lze vytvořit několika způsoby:
 • Přihlášen do CDESK – přístupné uživatelům systému CDESK a zákaznickým účtům po přihlášení se do systému. CDESK nabízí dva způsoby zadávání požadavku, dostupné v závislosti na nastavení:
 • Easyclick – snadné a rychlé zadávání požadavků bez potřeby přihlášení se do systému – přístupné uživatelům s nainstalovaným C-Monitor klientem
 • E-mail (zpracování zpráv) – požadavky vytvořené na základě e-mailu zaslaného na adresu pro příjem zpráv ke zpracování – dostupné všem uživatelům, kteří znají adresu

Vytvoření nového požadavku – přihlášen do CDESK

Před zadáním nového požadavku je nutné se přihlásit do systému CDESK – adresu i přihlašovací údaje vám poskytne váš administrátor.

Přihlašovací obrazovka do systému CDESK
Všeobecný požadavek

Po přihlášení do systému CDESK se nový požadavek vytváří v Požadavky → Seznam požadavků, kliknutím na tlačítko +Přidat. Pokud je zobrazeno pouze tlačítko +Přidat z katalogu, pokračujte odstavcem Zadání požadavku z katalogu požadavků.

Otevře se formulář pro zadávání nového požadavku. Protože je modul Požadavky přizpůsobitelný potřebám zákazníků, může manuál obsahovat i pole formuláře, která neuvidíte. Pro určení, která pole jsou základní součástí každého požadavku, a která lze volitelně zapnout, jsou v dalším textu volitelné položky označeny modrou barvou, společně s informací, jak je lze zapnout.

V závislosti na nastavení přístupu uživatele k jednotlivým polím v Uživatelé a skupiny → Uživatelé v části Oprávnění, mohou být některá ze základních polí ve formuláři požadavky skryta.

Nový požadavek – jednoduchý formulář
Základní údaje

Zákazník* – ve výběru se nabízejí pouze společnosti s příznakem zákazník. Klepnutím na ikonu >, se zobrazí okno s výběrem společností a možností filtrovat záznamy. Pokud se společnost v seznamu nenachází, kliknutím na ikonu + vytvoříte novou společnost

Název požadavku* – pod tímto názvem se požadavek zobrazí v seznamu požadavků, a dalších modulech CDESK provázaných s požadavky

Popis požadavku* – pole pro uvedení problému / předmětu požadavku, s možností formátování textu

Zakázka – nabídne se seznam zakázek patřících vybranému zákazníkovi – výběrem zakázky dojde k vytvoření vazby s požadavkem. Provázaný požadavek se zobrazí také v zakázce v sekci Požadavky. Pole zakázka se zobrazuje pouze pokud je zapnutý modul Zakázky v Globální nastavení → Zakázky

Typ požadavku – nabízí pro výběr typy požadavků, definovaných v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, kde je zároveň možné toto pole zapnout a určit, které typy se budou nabízet operátorovi / zákaznickému účtu

Základní údaje požadavku

ViditelnostObyčejná – požadavek vidí i přiřazený zákazník a odesílají se mu notifikace (není-li zákaznická notifikace zablokována). Interní – zákazník tento požadavek neuvidí a zároveň se automaticky zablokuje notifikace na zákazníka

Oblast služby / 2. úroveň – výběr oblasti služby definované v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, kde je možné tato pole zapnout

SLA* – pole se zobrazí pouze v případě, kdy k požadavku přiřadíte více objektů s odlišnými SLA. Nabídne možnost výběru SLA, podle které se má aplikovat nastavení termínů požadavku. Po uložení požadavku se aplikuje vybraná SLA a toto pole se skryje. Více informací o používání a nastavení SLA se dočtete v samostatném článku SLA

Provoz – má-li zákazník definovaný provoz v CMDB, nabídne se na výběr. Pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky

Místo – má-li zákazník definované místo v CMDB, nabídne se na výběr. V případě, že je zapnuto pole Provoz, výběr místa se nabídne až po výběru provozu. Pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky

Řešitel* – výběr řešitele nebo skupiny řešitelů požadavku. Výběr nabízených řešitelů závisí na typu uživatelského účtu:

 • Administrátor – vidí a má možnost přidělit požadavek na všechny řešitele / skupiny
 • operátor – vidí jen skupiny a řešitele, kteří jsou pro vybraného zákazníka viditelní*
 • zákaznické / easyclick konto – vidí jen řešitele, kteří jsou danému zákazníkovi přiřazeni*

*) Nastavení viditelných a přiřazených zákazníků se provádí v Uživatelé a skupiny → Uživatelé v části Společnosti, nebo v Adresář → Společnosti v části Operátoři

Změnit po zmeškání odezvy na – v případě, že přidělený řešitel, nebo přidělená skupina řešitelů zmešká termín odezvy požadavku, bude požadavek přiřazen jinému řešiteli nebo skupině. Pokud si přejete zachovat původního řešitele i po zmeškání termínu odezvy, ponechte pole prázdné. Toto pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky

Pomocní řešitelé – k řešiteli lze přidat další řešitele nebo skupiny řešitelů, kteří budou mít přístup k editaci požadavku a zároveň budou notifikováni o změnách. Pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky ve všeobecných nastaveních

Odpovědná osoba – uživatel, který bude informován o změnách v požadavku i o zpožděných termínech, ačkoli není pověřen řešením požadavku. Obvykle vedoucí týmu, nebo manažer oddělení. Pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky ve všeobecných nastaveních

Zadavatel – vyberte, kdo požadavek zadal. Ve výchozím nastavení je nastaven právě přihlášený uživatel. V případě, že požadavek vytváříte na základě (např. telefonické) poptávky jiného uživatele nebo zákazníka, máte možnost vybrat jiného operátora / zákaznický účet

Priorita* – priority požadavku zapnuté v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky. Pokud je SLA definována, změnou priority požadavku může také dojít ke změně termínů požadavku TTO, RT, TTAS, TTR

Termín přiřazení* – Time to Own (TTO) – termín, do kterého má být požadavek přidělen konkrétnímu řešiteli (nikoli skupině řešitelů). Počítání TTO se aktivuje v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, plus je nutné zapnout Počítání termínů požadavku pro konkrétního zákazníka v Adresář → Společnosti v části SLA. Možnost změny termínu závisí na nastavení v SLA

Termín náhradního řešení* – Time to Alternative Solution (TTAS) – termín, do kterého má být zákazníkovi poskytnuto náhradní řešení. Počítání TTAS se aktivuje v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, plus je nutné zapnout Počítání termínů požadavku pro konkrétního zákazníka v Adresář → Společnosti v části SLA. Možnost změny termínu závisí na nastavení v SLA

Termín odezvy* – Response Time (RT) – termín, do kterého je vyžadována odezva řešitele. Za odezvu je považována například změna stavu požadavku, přidání plnění, či diskusního příspěvku. Možnost změny termínu závisí na nastavení v SLA

Termín splnění od – umožňuje nastavení počátku intervalu splnění požadavku. Možnost zadávání intervalu splnění od-do lze aktivovat v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky – volba Možnost definovat termín splnění od

Termín splnění* / Termín splnění do – Time to Resolve (TTR) – termín do kterého by požadavek měl být vyřešen. Možnost změny termínu závisí na nastavení v SLA.

Fixní termíny splnění – Toto pole se zobrazuje pouze pokud má zákazník v Adresář → Společnosti v části SLA zapnuto Počítání termínů požadavku. Přepínač ve stavu zapnutý (OBR) zafixuje Termín náhradního řešení (TTAS) a Termín splnění (TTR), i když je požadavek ve stavu, ve kterém se nezapočítává čas do TTAS/RT. Přepnutím do polohy vypnuto (OBR) se aktivuje posouvání těchto termínů požadavku. Vypnutí započítávání času do termínů TTAS/TTR se realizuje v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky

Základní údaje požadavku

Tagy  – slouží jako štítky, podle kterých lze v CDESKu snadno vyhledat související dokumenty. Vypište klíčová slova vystihující vybraný požadavek. Tagy, které dosud nebyly použity, se vytvoří po uložení požadavku

Přílohy – možnost připojení přílohy (například screenshotu). Soubor připojíte buď jeho přetažením myší na toto pole, nebo kliknutím na něj vyberete soubor z disku. Je možné přidat i více příloh, seznam připojených souborů se následně zobrazí pod tímto polem

Volitelné vlastnosti

Pokud jsou předdefinovány volitelné vlastnosti v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, umožňují rozšířit požadavek o další informace. Více informací o definici volitelných vlastností naleznete v článku Všeobecné funkce → Volitelné vlastnosti.

Volitelné vlasnosti
Volitelné vlasnosti
Objekty

Záložka se zobrazuje, pokud je v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, zapnuta možnost Výběr objektů. Aby bylo možné vybírat z objektů, je nejprve nutné pro zákazníka definovat alespoň jednu skupinu z kategorií Zařízení, Katalog provozovaných služeb, nebo Všeobecná kategorie v CMDB . Pokud má zákazník definované objekty*, k požadavku se přidávají kliknutím na +Přidat položku. Otevře se okno pro výběr objektů podle hlavní skupiny a CI typu. Vypíšou se objekty, které se v dané kategorii nacházejí. Zaškrtnutím vybraných objektů a kliknutím na Přidat, je přiřadíte k požadavku.

*) V případě, že zákazník má definované objekty, ale ve výběru se nenacházejí, zkontrolujte, zda jsou objekty přiřazeny stejnému provozu / místu tak, jak je uvedeno v požadavku.

Detail objektu v CMDB lze zobrazit po dvojkliku na objekt, nebo volbou z kontextového menu Editovat. Z požadavku objekt odeberete opět volbou z kontextového menu Odstranit.

Objekty připojené k požadavku

Několik přiřazených objektů k požadavku může obsahovat různá SLA s různým nastavením termínů a priorit, čímž vznikne SLA konflikt, o kterém vás CDESK informuje. V takovém případě je třeba před uložením požadavku v základních údajích vybrat SLA, podle které se budou termíny požadavku počítat.

Notifikace

V pravé horní části okna se nacházejí ikony pro nastavení notifikací k požadavku:

Tlačítka pro blokování notifikací k požadavku
 • Veškerá notifikace povolena – notifikace o změnách v požadavku obdrží všichni příjemci – dotčení uživatelé, uživatelská skupina a zákaznické kontakty, které mají nastaveno přijímání notifikací k požadavkům. Pokud je v Globální nastavení → Notifikace blokována notifikace k požadavkům, budou obeznámeny pouze zákaznické kontakty, uživatelé CDESK ne. Opakovaným kliknutím lze přepínat mezi stavy:
  • Jednorázově zablokovaná veškerá notifikace – nejbližší uložená změna neodešle žádnou notifikaci
  • Trvale zablokována veškerá notifikace – nebudou se odesílat notifikace o změnách požadavku, dokud nebudou opětovně povoleny
 • Povolená zákaznická notifikace – notifikace o změnách v požadavku obdrží všechny kontakty zákazníka, které mají nastaveno přijímání notifikací k požadavkům. Opakovaným kliknutím lze přepínat mezi stavy:
  • Jednorázově zablokovaná zákaznická notifikace – nejbližší uložená změna neodešle notifikaci kontaktům zákazníka
  • Trvale zablokovaná zákaznická notifikace – zákaznickým kontaktům se nebudou odesílat notifikace o změnách požadavku, dokud nebudou opětovně povoleny
 • Upravit příjemce notifikace – po kliknutí se zobrazí okno s vypsanými příjemci notifikací požadavku, diskuse a poznámek pro řešitele. U automaticky přidaných příjemců se také zobrazuje příznak informující, proč byl kontakt přidán. Příjemce lze přidat i manuálně – uvedením jeho uživatelského jména, e-mailové adresy, nebo telefonního čísla v mezinárodním formátu (+421 pro Slovensko, +420 pro Česko). Příjemce notifikací lze také odebrat kliknutím na ×. Příjemce s uvedeným důvodem řešitel, pomocný řešitel, předchozí řešitel, zadavatel nebo odpovědná osoba, nelze odstranit. Odstraněné kontakty je možné znova přidat klepnutím na +

Požadavek zadáte do systému klepnutím na tlačítko Uložit.

Požadavek z katalogu požadavků

Pro přidání požadavku z katalogu požadavků je nutné být přihlášen. Po přihlášení do systému CDESK, vytvoříte nový požadavek z katalogu v Požadavky → Seznam požadavků, kliknutím na tlačítko +Přidat z katalogu.

Prvním krokem je výběr zákazníka, následně se načte katalog požadavků s přiřazenými šablonami. Katalog služeb může mít v závislosti na globálním nastavení a nastavení zákazníka tři podoby:

V případě, že se používají a jsou zapnuty typy požadavků i oblasti služeb, katalog požadavků upřednostňuje zobrazení podle oblasti služby. V případě, že si přejete používat oblasti služeb, ale u některých zákazníků potřebujete katalog služeb řazený podle typu požadavku, vypněte volbu oblasti služeb v nastavení zákazníka.

Po výběru šablony se otevře formulář pro vytvoření požadavku. Podle nastavení šablony jsou některá pole předvyplněna, některá mohou být skryta. Význam jednotlivých polí je popsán výše, v sekci Vytvoření nového požadavku přihlášen do CDESK.

Vyplněný požadavek zadáte do systému kliknutím na Uložit.

Základní katalog požadavků

Zobrazuje se v případě, že typ požadavku a oblast služby jsou v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky vypnuty a nepoužívají se, stejně tak je-li globálně vypnut pouze typ požadavku a oblast služby je vypnuta u konkrétní společnosti v Adresář → Společnosti v části CDESK nastavení.

Základní katalog požadavků
Katalog požadavků dle typu požadavku

Zobrazuje se, je-li oblast služby vypnuta v Globální nastavení → Požadavky, nebo v nastaveních vybraného zákazníka.

Katalog požadavků podle typů požadavku
Katalog požadavků podle oblasti služby

Zobrazuje se, když je zapnuta volba oblasti služby v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, nebo v nastaveních vybraného zákazníka.

Katalog požadavků podle oblasti služby

Vytvoření nového požadavku přes Easyclick

Tato funkcionalita vyžaduje mít nainstalovaného a zaregistrovaného C-Monitor klienta na PC zákazníka. Jedná se o nejrychlejší způsob zadávání požadavku, které se obvykle týká PC, na kterém je C-Monitor klient nainstalován. Iniciovat vytvoření nového požadavku přes Easyclick lze dvojitým kliknutím na ikonu C-Monitor klienta v hlavním panelu, nebo kliknutím na něj pravým tlačítkem myši a výběrem Easyclick požadavku → přidat nový Easyclick požadavek (s obrazovkou).

Nový požadavek přes Easyclick

V případě dvojkliku následuje dialogové okno s otázkou, zda chcete pořídit snímek aktuální obrazovky (screenshot), nebo ne. V případě, že si nepřejete zadávat nový požadavek, zavřete dialogové okno kliknutím na křížek.

Easyclick – potvrzení připojení screenshotu k požadavku

Po potvrzení volby se ve výchozím internetovém prohlížeči otevře aplikace CDESK:

=> Je-li zapnut katalog požadavků a vytváření požadavků mimo katalog je vypnuto, načte se katalog, jak je popsáno v odstavci Požadavek z katalogu požadavků.
=> Pokud je katalog požadavků vypnutý, nebo je povoleno vytváření požadavků mimo katalog, otevře se formulář pro zadávání požadavku. Modrou barvou jsou odlišeny volitelné položky, které jsou závislé na nastavení v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, nebo od oprávnění pro zobrazení polí v požadavku v Uživatelé a skupiny → Uživatelé.

Zákazník* – ve výběru se nabízejí společnosti přiřazené k easyclick kontu. V případě, že je ke kontu přiřazen jeden zákazník, je toto pole předvyplněno

Název požadavku* – pod tímto názvem se požadavek zobrazí řešiteli v seznamu požadavků. Měl by stručně vystihnout jádro problému daného požadavku

Popis požadavku* – pole pro uvedení problému / předmětu požadavku, s možností formátování textu. V případě požadavku zadávaného přes Easyclick, jsou v popisu uvedeny i detaily o registrovaném počítači C-Monitor klienta

Typ požadavku – nabízí na výběr typy požadavků definovaných v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, kde je zároveň možné toto pole zapnout a určit, které typy se budou zákaznickému (a současně easyclick) účtu nabízet

Oblast služby / 2. úroveň – výběr oblasti služby definované v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, kde je zároveň možné tato pole zapnout

Provoz – má-li zákazník definovaný provoz v CMDB, nabídne se na výběr. Pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky

Místo – má-li zákazník definované místo v CMDB, nabídne se na výběr. V případě, že je zapnuto pole Provoz, výběr místa se nabídne až po výběru provozu. Pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky

Řešitel* – výběr řešitele nebo skupiny řešitelů požadavky, kteří mají vybraného zákazníka přiřazeného v Uživatelé a skupiny → Uživatelé (Skupiny)

Priorita* – priority požadavku zapnuto v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky. Pokud je SLA definována, změnou priority požadavku může také dojít ke změně termínů požadavku TTO, RT, TTAS, TTR

Termín odezvy* – Response Time (RT) – termín do kterého je vyžadována odezva řešitele. Za odezvu je považována například změna stavu požadavku, přidání plnění, či diskusního příspěvku. Možnost změny termínu závisí na nastavení v SLA. Ve výchozím nastavení je toto pole pro Easyclick účet skryto

Termín splnění* – Time to Resolve (TTR) – termín do kterého by požadavek měl být vyřešen. Možnost změny termínu závisí na nastavení ve SLA. Ve výchozím nastavení je toto pole pro Easyclick účet skryto

Přílohy – možnost připojení přílohy (například screenshotu). Soubor připojíte buď jeho přetažením myší na toto pole, nebo kliknutím na něj vyberete soubor z disku. Je možné přidat i více příloh, seznam připojených souborů se následně zobrazí pod tímto polem

Formulář pro zadávání požadavku přes Easyclick

Vyplněný požadavek odešlete kliknutím na Uložit.

Zobrazení zadaných Easyclick požadavků

Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu C-Monitor klienta v hlavním panelu a výběrem možnosti Easyclick požadavky → Seznam Easyclick požadavků, lze zobrazit všechny požadavky zadané přes Easyclick. Zadané požadavky lze prohlížet (bez možnosti úprav), nebo se zapojit do diskuse k požadavku.

Vytvoření nového požadavku přes e-mail (zpracování zpráv)

Požadavky lze zadávat e-mailem na předem definovanou veřejnou e-mailovou adresu, ze které jsou e-maily přeposílány na interní adresu serveru CDESK – ať už automaticky, nebo manuálně operátorem. Tyto zprávy se objeví v CDESK v části Zpracování zpráv → Zpracování zpráv.

Zpráva může být následně zpracována jako požadavek dvěma způsoby:

 • automaticky – nastavením pravidel, podle kterých se má požadavek vytvořit automaticky po přijetí zprávy – ty se nastavují v části Zpracování zpráv → Pravidla zpracování
 • manuálně – zprávy ve stavu nezpracované lze převést na požadavek editací zprávy a výběrem možnosti Vytvořit požadavek přístupný pod tlačítkem Akce. Následně se otevře stejný formulář jako při vytváření nového požadavku přihlášen do CDESK, s předvyplněnými poli Název požadavku (předmět zprávy) a Popis požadavku (text zprávy) s možností jejich editace. Vyplněním formuláře a kliknutím na Uložit, zadáte požadavek do systému.