SKLADOVÉ DOKLADY

Skladové doklady sú súčasťou modulu Zákazky, nachádzajú sa v hlavnom menu v Zákazky->Skladové doklady. Ak sa v menu nenachádzajú, uistite sa, že máte zapnutý modul ZákazkyGlobálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia k zákazkovému modulu v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Zoznam skladových dokladov

V zozname sú vypísané výdajky materiálu použitého v zákazkách, s možnosťou vyhľadávania podľa názvu zákazníka a zákazky, ako aj samotných položiek. Pre zobrazenie položiek pod zákazkou použite tlačidlo  v riadku vybranej výdajky – rozbalí sa zoznam položiek s množstvom a cenami. V stĺpci Refakturované cez CDESK sa nachádza informácia, či materiál už bol zákazníkovi odfakturovaný. Pre editáciu výdajky vyberte z kontextového menu  v riadku výdajky  Editovať  – vykonané zmeny sa prejavia aj na zákazke v nákladoch a v účtovaní. Popis formulára výdajky je uvedený nižšie v odstavci Nová výdajka.

Novú výdajku vytvoríte kliknutím na tlačidlo  +Pridať .

Zoznam skladových dokladov (výdajok)
Zoznam skladových dokladov (výdajok)

Nová výdajka

Základné údaje

Názov dokladu – uveďte výstižný názov pre jednoduché vyhľadanie dokladu

Číslo dokladu – vygeneruje sa automaticky

ID dokladu – vygeneruje sa automaticky

Vystavil – vyberte odobu zodpovednú za vydanie materiálu. Predvolene je vybratý prihlásený používateľ

Dátum vystavenia – vyberte dátum vydania materiálu

Obstarávacia cena bez DPH – vypočíta sa automaticky ako súčet obstarávacích cien z položiek

Obstarávacia cena s DPH – vypočíta sa automaticky ako súčet obstarávacích cien z položiek

Cena bez DPH – vypočíta sa automaticky ako súčet cien z položiek

Cena s DPH – vypočíta sa automaticky ako súčet cien z položiek

Hlavička výdajky
Hlavička výdajky

Peňažná mena – vyberte menu v ktorej bude materiál účtovaný na zákazke. Zoznam dostupných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie

Marža [%] – celková marža – vypočíta sa automaticky podľa marží položiek výdajky

Zákazník – vyberte zákazníka, ktorému materiál vydávate. Kliknutím na  si otvoríte zoznam zákazníkov s pokročilým filtrovaním

Zákazka – vyberte zákazku priradenú zákazníkovi. Pole sa sprístupní až po výbere zákazníka

Fakturácia položiek – zvoľte akým spôsobom budú položky zákazníkovi fakturované cez CDESK:

  • Manuálna – položku bude možné fakturovať zo Zákazky->Fakturácia ručne
  • Automatická – položka bude fakturovaná automaticky k vybranému dňu fakturácie v mesiaci
  • Automatická s potvrdením – na položku sa automaticky vytvorí náhľad faktúry v Zákazky->Fakturácia k vybranému dňu fakturácie v mesiaci, vystavenie ostrej faktúry je potrebné potvrdiť
  • Blokovaná – zvoľte ak si účtovnú položku neprajete fakturovať, má slúžiť len pre evidenciu v účtovaní
Hlavička výdajky a položky
Hlavička výdajky a položky

Položky

Novú položku pridáte kliknutím na  + . Otvorí sa formulár pridávania položky:

Názov – uveďte názov položky, ktorý sa objaví v účtovaní a na faktúre

Množstvo – uvedťe množstvo

Merná jednotka – vyberte jednotku

Obstarávacia jednotková cena – uveďte cenu, za ktorú ste materiál nakúpili

Marža – uveďte maržu, s ktorou budete materiál účtovať. Vypočíta sa automaticky v prípade vyplnenia jednotkovej ceny

Jednotková cena – cena bez DPH, za ktorú budete materiál predávaťvypočíta sa automaticky, pokiaľ ste vyplnili maržu. Vyplnením jednotkovej ceny sa marža dopočíta automaticky

Sadzba DPH – uveďte výšku DPH, ktorá sa na položky vzťahuje

Jednotková cena s DPH – vypočíta automaticky podľa jednotkovej ceny a DPH

Pridávanie položky výdajky
Pridávanie položky výdajky

Vytvorenie položky potvrďte tlačidlom  Pridať .

Jednotlivé položky je možné upraviť kliknutím na ikonu , alebo odstrániť pomocou  – pokiaľ ešte neboli refakturované cez CDESK.

Pre uloženie výdajky kliknite na  Uložiť . Výdajka je viazaná na zákazku, na ktorej sa uložené zmeny prejavia v nákladoch a v účtovaní.