PRAVIDLÁ SPRACOVANIA

Manažment pravidiel pre automatické spracovanie správ je dostupný z hlavného menu v Spracovanie správ->Pravidlá spracovania. Ak sa v menu táto položka nenachádza, musí používateľ s oprávneniami administrátora zapnúť modul Spracovanie správ v Globálne nastavenia->Spracovanie správ, prípadne skontrolovať, či má používateľ pridelené oprávnenia k používaniu tohoto modulu v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Zoznam pravidiel

Okno so správami pre spracovanie je delené na dve časti. V ľavej sa nachádza zoznam verejných e-mailových adries, výberom ktorých je možné zobraziť iba pravidlá priradené konkrétnym e-mailovým adresám. Príznak  pred e-mailovou adresou značí, že sa jedná o adresu pre príjem súkromných správ. Používané adresy pre príjem správ je možné upravovať v časti Globálne nastavenia->Spracovanie správ.

V pravej časti sa nachádza zoznam pravidiel, radených podľa poradia spracovania. Vypnuté pravidlá sú zobrazené nekontrastnou sivou farbou.

Poradie spracovania – správy sú spracúvané podľa poradia. Pokiaľ správa vyhovuje podmienkam viacerých pravidiel, spracuje sa podľa toho s nižším číslom. Pred číslom sa nachádza ikona znázorňujúca, ako ako je toto pravidlo na správy aplikované:

 • – pravidlo sa na správu použije až po vyhodnotení, či sa nejedná o automaticky spracovanú správu, napríklad diskusie k požiadavke. Ak sa jedná o diskusný príspevok, spracuje sa automaticky a pravidlo sa neaplikuje
 •   – pravidlo sa na správu použije ešte pred vyhodnotením či sa jedná o diskusný príspevok. Správy vyhovujúce podmienkam pravidla budú rovno spracované podľa tohto pravidla

Názov pravidla – názov

Popis – stručný popis pravidla

Akcia – správy vyhovujúce pravidlu budú spracované podľa uvedenej akcie

Pôvod správy – verejná adresa priradená pravidlu, alebo z webu, alebo oboje súčasne

StavZap – zapnuté; Vyp – vypnuté používanie pravidla

Zoznam pravidiel pre spracovanie správ
Zoznam pravidiel pre spracovanie správ

Nové pravidlo

Nové pravidlo sa vytvára kliknutím na tlačidlo  +Pridať v zozname pravidiel. Otvorí sa formulár členený na časti:

Základné nastavenia

Názov pravidla – výstižný názov pre pravidlo, pod ktorým sa bude zobrazovať v zozname pravidiel

Pôvod správy – určuje, odkiaľ musí byť správa odoslaná, aby sa na ňu aplikovalo pravidlo

 • z ľubovoľného zdroja – podľa pravidla sa spracujú správy odoslané ako z e-mailu, tak z web formulára
 • z e-mailu – podľa pravidla sa spravujú iba správy odoslané z e-mailu
 • z web formulára – podľa pravidla sa spracujú iba správy odoslané prostredníctvom web formulára

E-mail. adresa pre prijatie – vyberte e-mailovú adresu, z ktorej majú byť prijaté správy spracúvané podľa pravidla. Každé pravidlo môže mať priradenú iba jednu adresu

StavZapnuté/Vypnuté používanie pravidla

Popis – stručný popis pravidla

Miesto používania – pri zapnutej funkcionalite Customer Monitor určuje, kedy sa prijatá správa má spracovať:

 • Použiť PO automatickom spracovaní na požiadavky a diskusiu – najprv automat preverí, či bola správa odoslaná z adresy registrovanej v Customer Monitor. Pokiaľ áno, automat rovno vytvorí požiadavku, pokiaľ nie, správa sa spracuje podľa pravidla
 • Použiť PRED automatickým spracovaním na požiadavky a diskusiu – prijatá správa sa rovno spracuje podľa pravidla, aj keď je poslaná z adresy priradenej k počítaču

Poradie používania – v prípade, že prijatá správa vyhovuje podmienkam viacerých pravidiel, použije sa pravidlo s nižším poradovým číslom

Doba používania – možnosť vybrať či sa správy majú spracúvať nepretržite, počas pracovnej doby alebo mimo nej. Pracovná doba je definovaná v globálnej SLA. Viac o nastavení pracovnej doby v článku SLA

Základné nastavenia pravidla pre spracovanie správ
Základné nastavenia pravidla pre spracovanie správ
Triedenie

Správa musí spĺňať – vyberte, či majú byť splnené všetky nižšie uvedené podmienky, alebo aspoň jedna

Správa obsahuje – podmienky môžu byť definované podľa výskytu určitých slov v hlavičke e-mailu (odosielateľ, prijímateľ, predmet), podľa slov v samotnej správe, názve prílohy, či texte prílohy
V jednej podmienke môžete vyhľadávať aj viac výrazov. V takom prípade ich od seba oddeľte úvodzovkami („výraz 1“ „výraz 2“) a vyberte, či sa v texte musia vyskytovať všetky výrazy, alebo aspoň jeden z nich. V poslednom kroku určite koľkokrát sa má hľadaný výraz v podmienke vyskytovať.

Ak nezadáte žiadnu podmienku, pravidlo sa aplikuje na všetky správy zaslané prostredníctvom vybraného e-mailu, alebo web formulára. Z tohoto dôvodu odporúčame pravidlu bez uvedených podmienok nastaviť vysokú hodnotu poradia pre spracovanie – aby sa neaplikovalo aj na správy vyhovujúce pravidlu s určenými podmienkami.

Triedenie správ podľa zadaných podmienok
Triedenie správ podľa zadaných podmienok
Akcia

Akcia – vyberte akým spôsobom sa správa má spracovať

 • Pridať do správ k spracovaniu – správy vyhovujúce pravidlu budú zaradené do správ pre manuálne spracovanie, nebudú spracované automaticky. Príklad využitia akcie v praxi – správa nemá byť spracovaná automaticky, ale odosielateľ má byť notifikovaný o prijatí správy do systému
 • Vytvoriť CDESK požiadavku – zo správy sa vytvorí nová požiadavka na vybraného zákazníka. Význam jednotlivých polí formulára požiadavky je popísaný v článku Vytvorenie novej požiadavky
 • Vytvoriť internú CDESK požiadavku – zo správy sa vytvorí nová požiadavka na vybraného zákazníka, ktorú zákazník neuvidí. Význam jednotlivých polí formulára požiadavky je popísaný v článku Vytvorenie novej požiadavky
 • Vytvoriť úlohu – zo správy sa vytvorí nová úloha
 • Pridať oznámenie na nástenku – správa sa pridá ako príspevok na nástenku vybraným riešiteľom
 • Ignorovať – správy vyhovujúce pravidlu budú automaticky ignorované

Notifikovať vykonanie akcie – odosielateľ správy bude notifikovaný o prijatí/spracovaní správy, so znením podľa textu notifikačného e-mailu

Na ďalšie e-mailové adresy – možnosť pridať ďalších príjemcov notifikácie

Text notifikačného e-mailu – znenie notifikácie s podporou formátovania textu

Výber akcie, ako bude správa vyhovujúca podmienkam spracovaná
Výber akcie, ako bude správa vyhovujúca podmienkam spracovaná

Ukončenie spracovania správ podľa pravidla

Ukončiť spracúvanie nových správ podľa vybraného pravidla je možné vypnutím pravidla v základných nastaveniach, s možnosťou ich opätovného zapnutia, alebo trvale – zmazaním pravidla (vyžaduje príslušné oprávnenia).