ÚČTOVANIE

Evidencia položiek, pripravených k účtovaniu zákazníkovi, či fakturácii cez CDESK.

Účtovná jednotka – pokiaľ si prajete zákazku fakturovať priamo cez CDESK, je potrebné najskôr vybrať účtovnú jednotku definovanú v Globálne nastavenia->Účtovanie, v časti Spoločnosti – účtovné jednotky

Práce a paušály

V tejto tabuľke sa definujú typy prác a paušálov, ktoré je následne možné vybrať v plnení ako účtovnú položku. V rámci prác a paušálu je možné vytvárať a evidovať účtovné položky štyroch typov:

Tabuľka okrem typu položky zobrazuje jej názov, cenu, daň, súhrn hodín a jednotiek pripravených k fakturovaniu a vyfakturované položky, typ fakturácie a platnosť. Príznak  na začiatku informuje o predvolenej položke, ktorá je na nových plneniach k zákazke a požiadavkam viazaných na zákazku, predvyplnená.

Účtovanie prác a paušálov na zákazke
Účtovanie prác a paušálov na zákazke

Novú účtovnú položku vytvoríte kliknutím na tlačidlo  + .

Práca v hodinovej sadzbe

Druh prácepráca v hodinovej sadzbe

Predvolená – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , bude v novo pridávaných plneniach k zákazke a požiadavkám pod touto zákazkou automaticky predvyplnená táto účtovná položka.

Text položky – názov položky, ktorý sa zobrazí v plnení vo výbere účtovnej položky, a tiež v účtovaní a na faktúre

Hod.sadzba – hodinová sadzba v mene, ktorá je nastavená ako predvolená v Globálne nastavenia->Účtovanie v časti Peňažné meny

DPH – predvyplnená východzia DPH s možnosťou zmeny podľa definovaných úrovní DPH v Globálne nastavenia->Účtovanie v časti Sadzby DPH

Fakturácia – zvoľte ako sa bude položka fakturovať:

 • Manuálna – položku bude možné fakturovať zo Zákazky->Fakturácia ručne
 • Automatická – položka bude fakturovaná automaticky k vybranému dňu fakturácie v mesiaci
 • Automatická s potvrdením – na položku sa automaticky vytvorí náhľad faktúry v Zákazky->Fakturácia k vybranému dňu fakturácie v mesiaci, vystavenie ostrej faktúry je potrebné potvrdiť
 • Blokovaná – zvoľte ak si účtovnú položku neprajete fakturovať, má slúžiť len pre evidenciu v účtovaní

Permanentná – vyberte či sa položka bude môcť fakturovať opakovane:

 • Áno, viacnásobná fakturácia – umožňuje priebežnú fakturáciu odpracovaných hodín pod touto účtovnou položkou. Príklad: práce na zákazke môžu prebiehať aj niekoľko mesiacov, no zákazníkovi potrebujete odpracované hodiny fakturovať priebežne po skončení každého mesiaca
 • Nie, jednorázová fakturácia – po odfakturovaní už nebude možné vytvárať plnenia s touto účtovnou položkou, zároveň sa účtovná položka skryje v zozname prác a paušálov – nájdete ju už len v archíve faktúr

Poznámka – poznámka k položke, nezobrazí sa na faktúre ani inde v systéme CDESK.

Pridanie práce v hodinovej sadzbe
Pridanie práce v hodinovej sadzbe
Práca v sadzbe za jednotku

Druh prácepráca v sadzbe za jednotku – po výbere účtovnej položky v plnení, pribudne pole Počet – účtovať sa bude podľa uvedeného počtu, nie podľa odpracovaných hodín na plnení

Predvolená – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , bude v novo pridávaných plneniach k zákazke a požiadavkám pod touto zákazkou automaticky predvyplnená táto účtovná položka.

Text položky – názov položky, ktorý sa zobrazí v plnení vo výbere účtovnej položky, a tiež v účtovaní a na faktúre

Jedn. sadzba – sadzba za jednotku v mene, ktorá je nastavená ako predvolená v Globálne nastavenia->Účtovanie v časti Peňažné meny

DPH – predvyplnená východzia DPH s možnosťou zmeny podľa definovaných úrovní DPH v Globálne nastavenia->Účtovanie v časti Sadzby DPH

Jednotka – vyberte, v akej jednotke sa bude položka účtovať (napríklad ks)

Fakturácia – zvoľte ako sa bude položka fakturovať:

 • Manuálna – položku bude možné fakturovať zo Zákazky->Fakturácia ručne
 • Automatická – položka bude fakturovaná automaticky k vybranému dňu fakturácie v mesiaci
 • Automatická s potvrdením – na položku sa automaticky vytvorí náhľad faktúry v Zákazky->Fakturácia k vybranému dňu fakturácie v mesiaci, vystavenie ostrej faktúry je potrebné potvrdiť
 • Blokovaná – zvoľte ak si účtovnú položku neprajete fakturovať, má slúžiť len pre evidenciu v účtovaní

Permanentná – vyberte či sa položka bude môcť fakturovať opakovane:

 • Áno, viacnásobná fakturácia – umožňuje priebežnú fakturáciu odpracovaných hodín pod touto účtovnou položkou. Príklad: práce na zákazke môžu prebiehať aj niekoľko mesiacov, no zákazníkovi potrebujete odpracované hodiny fakturovať priebežne po skončení každého mesiaca
 • Nie, jednorázová fakturácia – po odfakturovaní už nebude možné vytvárať plnenia s touto účtovnou položkou, zároveň sa účtovná položka skryje v zozname prác a paušálov – nájdete ju už len v archíve faktúr

Poznámka – poznámka k položke, nezobrazí sa na faktúre ani inde v systéme CDESK

Pridávanie práce v sadzbe za jednotku
Pridávanie práce v sadzbe za jednotku
Paušál

Druh prácepaušál – po výbere účtovnej položky v plnení, sa všetky odpracované hodiny na plnení budú účtovať v cene paušálu, prípadne odpočítavať z predplatených hodín, ak sú zadané

Predvolená – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , bude v novo pridávaných plneniach k zákazke a požiadavkám pod touto zákazkou automaticky predvyplnená táto účtovná položka.

Názov paušálu – názov položky, ktorý sa zobrazí v plnení vo výbere účtovnej položky, a tiež v účtovaní a na faktúre

Cena paušálu – cena v mene, ktorá je nastavená ako predvolená v Globálne nastavenia->Účtovanie v časti Peňažné meny

DPH – predvyplnená východzia DPH s možnosťou zmeny podľa definovaných úrovní DPH v Globálne nastavenia->Účtovanie v časti Sadzby DPH

Počet – uveďte koľkokrát bude paušál v rámci účtovného obdobia účtovaný

Jednotka – vyberte, v akej jednotke sa bude účtovať (napríklad ks)

Predplatené hodiny – prepnutím prepínača do polohy zapnutý sa sprístupnia ďalšie voľby, a zároveň sa budú odpracované hodiny na plnení, odpočítavať z plnenia

 • Predplatené hodiny – uveďte množstvo predplatených hodín v rámci paušálu
 • Prenos nevyčerpaných hod. – vyberte, či sa nevyčerpané hodiny majú Pripočítať k ďalšiemu obdobiu, alebo Neprenášať – prepadnú
 • Hod.sadzba pri prečerpaní – uveďte hodinovú sadzbu po prečerpaní predplatených hodín
 • Prenesené hod. z minulosti – ak zákazník mal nevyčerpané hodiny z minulosti, ktoré chce preniesť do nového paušálu, uveďte ich množstvo

Interval fakturovania – uveďte v akom intervale sa má paušál účtovať, v mesiacoch

Platnosť od – vyberte dátum, od ktorého sa bude paušál účtovať a fakturovať

Platnosť do – vyberte dátum, do ktorého sa bude paušál účtovať a fakturovať. Ak ponecháte pole prázdne, bude sa účtovať až do ukončenia zákazky

FakturáciaAutomatická – paušál bude fakturovaný automaticky k vybranému dňu fakturácie v mesiaci

Poznámka – poznámka k položke, nezobrazí sa na faktúre ani inde v systéme CDESK

Pridanie paušálu
Pridanie paušálu
Hodinová sadzba k paušálu

Umožňuje použitie rôznych typov úkonov v rámci paušálu, pričom každý z úkonov môže byť ohodnotený inou sadzbou za hodinu. Úkony v rámci predplatených hodín paušálu a v rámci paušálu bez predplatených hodín, sú účtované v cene paušálu, sadzba za hodinu sa aplikuje až po prečerpaní predplatených hodín.

Novú hodinovú sadzbu k paušálu pridáte zo zoznamu prác a paušálov, kliknutím na  + , pri názve zvoleného paušálu:

Druh prácepráca v hodinovej sadzbe

Predvolená – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , bude v novo pridávaných plneniach k zákazke a požiadavkám pod touto zákazkou automaticky predvyplnená táto účtovná položka.

Text položky – názov položky, ktorý sa zobrazí v plnení vo výbere účtovnej položky, a tiež v účtovaní a na faktúre

Hod.sadzba – hodinová sadzba v mene, ktorá je nastavená ako predvolená v Globálne nastavenia->Účtovanie v časti Peňažné meny

DPH – použije sa DPH podľa paušálu

Poznámka – poznámka k položke, nezobrazí sa na faktúre ani inde v systéme CDESK

Pridanie ďalšej hodinovej sadzby k paušálu
Pridanie ďalšej hodinovej sadzby k paušálu
Doprava a parkovanie

V tejto tabulke sa definujú účtovné náklady na dopravu a parkovanie, ktoré je následne možné vybrať v plnení ako účtovnú položku. Pokiaľ si prajete upraviť položky dopravy, kliknite na ikonu  – zobrazí sa formulár, ktorého polia sú popísané nižšie.

Novú účtovnú položku kategórie Doprava a parkovanie pridáte kliknutím na  + .

Názov – názov položky, ktorý sa zobrazí v plnení vo výbere účtovnej položky, a tiež v účtovaní a na faktúre

Cena za km – uveďte cenu na jeden kilometer, ktorá bude zákazníkovi účtovaná

Fixná cena za dopravu – uveďte cenu, ktorá sa aplikuje v prípade, že v plnení zvolíte fixnú cenu za dopravu

Cena za hod – uveďte cenu za dopravu na hodinu

Cena za parkovanie – uveďte cenu za parkovanie

DPH – predvyplnená východzia DPH s možnosťou zmeny podľa definovaných úrovní DPH v Globálne nastavenia->Účtovanie v časti Sadzby DPH

Fakturácia – vyberte, či sa doprava bude fakturovať Spoločne s prácou/paušálom, alebo bude Blokovaná ak si dopravu neprajete fakturovať, len evidovať v účtovaní

Permanentná – vyberte či sa položka bude môcť fakturovať opakovane:

 • Áno, viacnásobná fakturácia – umožňuje opakovanú fakturáciu položky, napríklad pokiaľ si realizácia zákazky vyžaduje opakovaný spoplatnený výjazd
 • Nie, jednorázová fakturácia – po odfakturovaní už nebude možné v plnení vybrať túto položku, zároveň sa účtovná položka skryje v zozname dopravy a parkovania – nájdete ju už len v archíve faktúr

Poznámka – poznámka k položke, nezobrazí sa na faktúre ani inde v systéme CDESK

Účtovanie dopravy, parkovného a použitého materiálu
Účtovanie dopravy, parkovného a použitého materiálu
Použitý materiál

Zoznam výdajok s materiálom použitým v rámci zákazky. Pre zobrazenie jednotlivých položiek výdajky, kliknite na  + , na začiatku riadku výdajky – rozbalí sa zoznam položiek spolu s ich účtovnými cenami.

Pokiaľ si prajete pridať na výdajku nové položky, otvorte si výdajku dvojitým kliknutím, alebo použitím ikony . Pokiaľ si prajete pridať novú výdajku k zákazke, použite tlačidlo  + . Práca s formulárom výdajky a pridávaní nových položiek je popísaná v článku Skladové doklady.