CI MAIN GROUPS

Hierarchia CMDB

CI Main groups (Configuration Item Main groups) sú hlavné skupiny konfigurovateľných objektov. V hierarchi konfiguračnej databázy sa nachádzajú na jej vrchole:

 • CI Main groups – hlavné skupiny objektov (napríklad Zariadenia, Miesta, Vozidlá…), ktoré sú ďalej delené podskupinami. Viac v článku nižšie
  • CI Types – rozdelenie hlavných skupín na podskupiny, ktoré odlišujú množiny objektov s rovnakými vlastnosťami (napríklad hlavná skupina kategórie IT zariadenia, môže obsahovať podskupiny počítače, tlačiarne, servery, sieťové prvky…). Viac v samostatnom článku CI Types
   • CI List – obsahuje samotné objekty triedené do podskupín (napríklad konkrétne zariadenia z podskupiny počítače). Viac v samostatnom článku CI List

Zoznam definovaných hlavných skupín zobrazíte pomocou hlavného menu CMDB->CI Main groups. Pokiaľ s CDESK začínate, pravdepodobne bude zoznam skupín prázdny a najskôr bude potrebné definovať hlavné skupiny pre vybrané kategórie.

Zoznam definovaných hlavných skupín
Zoznam definovaných hlavných skupín

Kategórie hlavných skupín

Každá hlavná skupina patrí do jednej z kategórií:

 • Zariadenia – slúži pre evidenciu zariadení, môže byť definovaná niekoľkokrát pre rozličné kategórie zariadení (napríklad pre IT zariadenia, obrábacie stroje, klimatizácie…)
 • Miesta – definícia skupiny tejto kategórie je nutná pre evidenciu miest zákazníka, čím sa zároveň sprístupní možnosť prideľovať miesta požiadavkam, plneniam a objektom. Skupinu kategórie Miesta je možné definovať najviac jedenkrát
 • Prevádzky – definícia skupiny tejto kategórie je nutná pre evidenciu prevádzok zákazníka, čím sa zároveň sprístupní možnosť prideľovať prevádzky požiadavkam a objektom. Skupinu kategórie Prevádzky je možné definovať najviac jedenkrát
 • Katalóg prevádzkovaných služieb – skupinu tejto kategórie je možné definovať najviac jedenkrát. Jednotlivé CI záznamy môžu byť vytvárané automaticky zo zmlúv, alebo manuálne
 • Všeobecná kategória – je ponímaná rovnako ako kategória Zariadenia, v rámci ktorej je vhodné evidovať objekty nezaraditeľné pod ostatné kategórie (napríklad licencie, bazény) tiež môže byť definovaná niekoľkokrát
 • Spotrebný materiál – skupinu tejto kategórie nie je možné vytvoriť manuálne. Tento modul je zatial predmetom vývoja, detaily budú doplnené po jeho dokončení
 • Osoby – slúži pre evidenciu osôb, može byť definovaná najviac jedenkrát
 • Vozidlá – slúži pre evidenciu vozidiel, može byť definovaná najviac jedenkrát
 • IT Monitoring – skupinu tejto kategórie nie je možné definovať manuálne. Sprístupní sa po zapnutí funkcionality CM IT Monitoring v Globálnych nastaveniach a može byť definovaná najviac jedenkrát. Objektami tejto skupiny sú registrované počítače a servery v Customer Monitor, pridávané automaticky po registrácii do CM, ako aj ďalšie zariadenia na sieti, alebo pripojené k týmto počítačom

Jednotlivé kategórie sa od seba líšia aj dostupnosťou volieb a nastavení u CI záznamov objektov, podľa nasledovnej tabuľky:

Kategória hlavnej skupiny:

SLA

Prepojenia

Hierarchia

Pravidelné požiadavky

História

Ostatné

Zariadenia

Miesta

Miesto dopravy
Prevádzky

Miesta
Katalóg prevádzkovaných služieb

Zmluva
Všeobecná kategória

Spotrebný materiál

Zariadenia
Osoby

Vozidlá

IT monitoring

Zóny

Viac o jednotlivých nastaveniach objektov jednotlivých kategórií sa dočítate v článku CI list.

Definícia hlavnej skupiny

Niektoré funkcie CDESK sa odvolávajú na CMDB a nebude možné ich využívať do doby, než zadefinujete potrebné skupiny. Ak zatiaľ príslušnú skupinu nemáte definovanú, pomocou tlačidla  +Pridať skupinu  v CMDB->CI Main groups, vytvoríte novú skupinu. Existujúcu skupinu môžete upraviť dvojitým kliknutím na príslušný riadok, alebo voľbou z kontextového menu  Editovať.

Pred využívaním niektorých funkcionalít CDESK je potrebné najskôr tieto skupiny definovať – k tomuto účelu slúži tlačidlo  +Pridať skupinu.

Vo formulári vyplňte nasledovné:

Kategória – vyberte spomedzi kategórií. Jednotlivé kategórie majú svoje špecifiká, ktoré sú vymenované v odstavci Kategórie hlavných skupín vyššie

Zapnuté – ak si neprajete, aby sa skupina a jej objekty ponúkali vo výberoch, nastavte prepínač do polohy vypnutý

Názov – uveďte názov pre skupinu objektov

Popis – môžete uviesť popis skupiny, ktorý sa objaví v zozname CI Main groups

Slug (alias) – alias pre ID – umožňuje prácu s hlavnými skupinami (CI Main groups) v API rozhraní CDESK, bez potreby poznať ich ID v databáze. Používajte výrazy bez diakritiky a medzier – miesto medzier použite pomlčku. Slug má byť jedinečný, tj. smie byť použitý v rámci hlavných skupín (CI Main groups) maximálne raz

Zapnúť archivovanie – pre všetky objekty priradené pod skupinu sa sprístupní možnosť archivácie – tj. umožní „vymazať“ objekt z CMDB bez straty jeho histórie

V závislosti od vybranej kategórie, sú prístupné ďalšie voľby:

Väzba na prevádzkuvypnuté/nepovinné/povinné – voľba sa sprístupní, ak je definovaná hlavná skupina z kategórie Prevádzky. Zapnutím voľby bude možné/vyžadované pridelenie prevádzky každému objektu kategórie Zariadenia, Všeobecná kategória, IT Monitoring, Miesta

Väzba na miestovypnuté/nepovinné/povinné – voľba sa sprístupní, ak je definovaná hlavná skupina z kategórie Miesta. Zapnutím voľby bude možné/vyžadované pridelenie miesta každému objektu skupiny Zariadenia, Všeobecná kategória, IT Monitoring

Nová hlavná skupina kategórie Zariadenia
Nová hlavná skupina kategórie Zariadenia

Pre vytvorenie skupiny, alebo uloženie vykonaných zmien kliknite na  Uložiť.

Uložením novej hlavnej skupiny sa automaticky vytvorí všeobecná podskupina (CI Type), ktorú je možné upraviť, alebo doplniť o ďalšie podskupiny na záložke CI Types. Viac o podskupinách a práci s nimi sa dočítate v samostatnom článku CI Types.