Nová generácia modulu Ponuky

28. února 2020

Verzia 3.0.175 prináša novú generáciu modulu Ponuky a užitočné novinky v Požiadavkách a Plneniach.

TOP novinky – 28. február 2020

Váha požiadavky

Verzia 3.0.175 prináša pre požiadavky novú funkciu – Váha požiadavky. Ide o číselnú hodnotu, ktorú zadávate pri tvorbe požiadavky. Následne sa požiadavky v zozname radia podľa váhy od najvyššej po najnižšiu. Číselný údaj o váhe požiadavky sa môže zobrazovať aj priamo v zozname požiadaviek. V takom prípade si môžete nastaviť aj radenie od najnižšej váhy. Zobrazovanie podľa váhy požiadavky sa aplikuje aj pri zapnutom prioritnom zobrazení v zozname požiadaviek.

Pole váha požiadavky
Pole váha požiadavky

Podľa váhy požiadavky je možné filtrovať záznamy v zozname požiadaviek. Váhu požiadavky tiež možno zaradiť do exportu.

Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky
Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky

To, či sa bude na požiadavkách zadávať váha, je možné zapnúť / vypnúť v Globálnych nastaveniach. V oprávneniach tiež môžete nastaviť, ktoré kontá môžu vidieť váhu požiadavky. Pre zákazníkov je predvolene neprístupná.

Zapínanie poľa Váha požiadavky v Globálnych nastaveniach
Zapínanie poľa Váha požiadavky v Globálnych nastaveniach
Hromadná editácia požiadaviek

Ďalšou novinkou spojenou s požiadavkami je možnosť hromadne upravovať požiadavky priamo cez zoznam požiadaviek. Takýmto spôsobom je možné editovať polia:

 • Termín splnenia
 • Stav
 • Používateľ alebo používateľská skupina
 • Priorita
 • Dopad
 • Riešenie
Tlačidlo pre hromadnú úpravu
Tlačidlo pre hromadnú úpravu
Hromadná editácia požiadaviek
Hromadná editácia požiadaviek

Editáciu vymenovaných polí je možné zakázať v Globálnych nastaveniach. Tiež je možné povoliť / zakázať aby odchádzali zákaznícke notifikácie a SMS notifikácie o zmenách vykonaných počas hromadnej editácie.

Nastavenia pre hromadnú editáciu požiadaviek
Nastavenia pre hromadnú editáciu požiadaviek
Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení

V CDESKu pribudli nastavenia pre určenie podmienok fakturácie plnení podľa stavu požiadavky a dátumu v plnení.

Podľa stavu požiadavky sú to:

 • Všetky 
 • Z požiadaviek v stave ukončené 
 • Z požiadaviek v stave akceptované ukončenie alebo ukončenie bez akceptácie.

Podľa dátumu:

 • Začiatok plnenia
 • Dátum ukončenia požiadavky
 • Dátum akceptovania ukončenia alebo ukončenia bez akceptácie
 • Variabilného fakturačného dátumu zadaného na požiadavke. Ten sa predvypĺňa podľa jedného z kritérií:
  • Dátum ukončenia požiadavky 
  • Dátum Akceptovaného ukončenia alebo Ukončenia bez akceptácie.
Nová generácia modulu Ponuky

Najvýraznejšími zmenami prešiel modul Ponuky.

Na ponuky je možné použiť dva rôzne spôsoby akceptácie:

 • Jednoúrovňová akceptácia – vytvorenú ponuku rovno schvaľuje zákazník.
 • Dvojúrovňová akceptácia – pred tým, ako sa ponuka dostane na schválenie k zákazníkovi, je ešte verifikovaná iným povereným riešiteľom. Návrh na verifikáciu zákazník nevidí. Zákazníkovi sa sprístupňuje verzia po dokončení verifikácie.
Zadávanie novej ponuky pri jednoúrovňovej akceptácii
Zadávanie novej ponuky pri jednoúrovňovej akceptácii
Zadávanie novej ponuky pri dvojúrovňovej akceptácii
Zadávanie novej ponuky pri dvojúrovňovej akceptácii

Spôsob akceptácie sa nastavuje v Globálnych nastaveniach -> Ponuky.

Nastavenia pre ponuky
Nastavenia pre ponuky

Ponukám tiež boli priradené stavy, ktoré závisia najmä od štádia schvaľovania. Dostupné sú tieto stavy:

 • V príprave – stav pre novozadanú ponuku. Ponuka v tomto stave nie je pre zákazníka prístupná.
 • Na verifikáciu – ponuka odíde poverenej osobe na verifikáciu. Ponuka v tomto stave nie je pre zákazníka prístupná.
 • Na schválenie – po prepnutí do tohto stavu je ponuka prístupná pre zákazníka.
 • Čiastočne schválená a zamietnutá – niektoré položky boli schválené a niektoré zamietnuté.
 • Schválená – aspoň jedna položka v ponuke bola schválená a súčasne žiadne nebola zamietnutá.
 • Zamietnutá – aspoň jedna položka v ponuke bola zamietnutá a súčasne žiadne nebola schválená.
 • Vybavená – manuálne nastaviteľný stav, ktorý funguje ako ukončenie ponuky.
 • Zrušená – manuálne nastaviteľný stav, ktorý funguje ako ukončenie ponuky.
Ponuka v stave Čiastočne schválená a zamietnutá
Ponuka v stave Čiastočne schválená a zamietnutá
Vytváranie požiadaviek a úloh z ponúk

Na ponuke tiež pribudlo tlačidlo pre vytváranie úlohy priamo z ponuky. Ak ponuka nemá väzbu na požiadavku, je možné z nej vytvoriť aj novú požiadavku. Cieľom je sledovať plnenie rozpočtu ponuky pri časových prácach. Napríklad, pre niektoré riadky budete mať časový odhad a tým, že si ich rozložíte do úloh, budete mať prehľad o čerpaní rozpočtu z ponuky.

Vytvorenie úlohy z ponuky
Vytvorenie úlohy z ponuky
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.175 >