Spúšťame aktualizácie pre viaceré moduly

27. ledna 2020

Verzia 3.0.172 prináša vylepšenia pre Adresár, Požiadavky, Pracovné príkazy, CMDB, Reporty a ďalšie.

TOP novinky – 27. január 2020

Prepájanie požiadaviek

Verzia 3.0.172 obsahuje množstvo vylepšení modulu požiadavky. Jedným z nich je prepájanie požiadaviek.

Vo formulári požiadavky pribudla nová záložka Väzby požiadavky. K požiadavke tu môžete pripojiť už existujúcu požiadavku alebo priamo vytvoriť novú. Vďaka takémuto prepojeniu budete mať komplexnejší prehľad o plnení požiadaviek.

Záložka Súvisiace požiadavky
Záložka Súvisiace požiadavky
Určenie priority požiadavky podľa Urgencie a Dopadu

Ďalšou novinkou, ktorá sa spája s požiadavkami, je možnosť určenia priority podľa Urgencie a Dopadu v zmysle ITIL.

V základnom scenári prioritu na požiadavke môže určiť jej zadávateľ – zákazník. Môže to viesť k nadhodnoteniu priority (zadá kritickú prioritu v neopodstatnených prípadoch). Aby sa predišlo tejto situácii, je možné zapnúť funkciu na určenie priority podľa Urgencie a Dopadu. Pri jej zapnutí zákazník nastaví na požiadavke určitú Urgenciu. Keď ju riešiteľ prevezme, celú požiadavku zhodnotí a vyberie Dopad. Na základe týchto dvoch parametrov CDESK určí prioritu požiadavky. Urgenciu, Dopad a Výslednú prioritu si konfigurujete v CDESKu sami.

Nastavenie Urgencie a Dopadu na požiadavke
Nastavenie Urgencie a Dopadu na požiadavke
Číselníky na definovanie Urgencie a Dopadu
Číselníky na definovanie Urgencie a Dopadu
Matica, v ktorej sa definujú aká bude použitá priorita pri konkrétnej kombinácii Urgencie a Dopadu
Matica, v ktorej sa definujú aká bude použitá priorita pri konkrétnej kombinácii Urgencie a Dopadu
Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa úloh

V zozname požiadaviek tiež pribudol nový filter. Teraz môžete položky filtrovať aj v závislosti od úloh. Filter ponúka tieto podmienky:

 • Obsahuje
 • Nie je v požiadavke
 • Je v požiadavke.
Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa úloh
Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa úloh
Posielanie notifikácií k hodnoteniu požiadavky

Pri akceptácii ukončenia požiadavky sa jej splnenie hodnotí známkou 1 až 5. V nastaveniach notifikácií pre požiadavky teraz pribudla možnosť určiť, aby sa pri vybranej známke riešiteľovi posielali notifikácie o hodnotení požiadavky. Pre všetky známky je možné nastaviť, aby sa odosielali mailové notifikácie, notifikácie do desktop a mobilnej aplikácie a aj SMS notifikácie.

Nastavenia notifikácii k hodnoteniam požiadavky
Nastavenia notifikácii k hodnoteniam požiadavky

Notifikácia obsahuje informácie o požiadavke, známku, poznámku hodnotiteľa a kto požiadavku hodnotil.

Mailová notifikácia k hodnoteniu požiadavky
Mailová notifikácia k hodnoteniu požiadavky
Zobrazenie mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním

Pri pridaní príspevku do diskusie CDESK automaticky odošle mailovú notifikáciu. S poslednou aktualizáciou na záložke Diskusia pribudlo tlačidlo Náhľad príspevku. Umožňuje zobraziť náhľad mailovej notifikácie k príspevku pred jej odoslaním. Vďaka tomu môžete príspevok pred jeho odoslaním skontrolovať.

Tlačidlo pre zobrazenie náhľadu príspevku
Tlačidlo pre zobrazenie náhľadu príspevku
Zobrazenie náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním
Zobrazenie náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním
Interné plnenia bez povinnej väzby na fakturačné plnenia

Po poslednej aktualizácii je možné v module Plnenia pridávať interné plnenia, ktoré nemajú väzbu na fakturačné plnenia.

Tlačidlo na pridávanie interných plnení
Tlačidlo na pridávanie interných plnení

V prípade potreby z interných plnení, ktoré sa nachádzajú v zozname plnení môžete vytvoriť fakturačné plnenie.

Interné plnenia
Interné plnenia
Zmena farby v zozname konfiguračných objektov podľa dátumového poľa

Na CI Type je možné pridávať doplnkové vlastnosti, ktoré sú typu dátum. Môže ísť napríklad o dátum prehliadky. Teraz môžete nastaviť, aby objekt zaradený do tohto typu bol v zozname zvýraznený rôznymi farbami, v závislosti od tohto dátumu. To vám môže napríklad pripomenúť, že sa blíži ďalšia prehliadka daného objektu.

Zvýraznené konfiguračné objekty podľa dátumového poľa
Zvýraznené konfiguračné objekty podľa dátumového poľa

Samy si nastavíte koľko dní pred / po určenom dátume bude mať objekt určitú farbu. Vybrať si môžete z viac ako 20 farieb a rôzne sledované obdobia. CDESK ponúka tieto obdobia :

 • Pred termínom
 • Po termíne
 • Pred termínom, vrátane
 • Po termíne, vrátane
 • Dnes
 • Nie dnes
 • Po aktuálnom dátume
 • Pred aktuálnym dátumom.
Nastavenie dátumového zvýrazňovača pre konkrétny CI Typ
Nastavenie dátumového zvýrazňovača pre konkrétny CI Typ
Nová funkcia Obmedzené filtrovanie nad zoznamom CI

V globálnych nastaveniach pre Konfiguračnú databázu pribudlo nastavenie Filtrovanie podľa MainGroups a CI Type. Zobrazuje sa, iba ak je vypnuté automatické načítavanie všetkých záznamov.

Nastavenie filtrovania podľa MainGroup a CI Type
Nastavenie filtrovania podľa MainGroup a CI Type

Pri vypnutí filtrovania podľa hlavných skupín a konfiguračných typov sú používateľom na začiatku v zozname konfiguračných objektov sprístupnené položky, ktoré vlastnia alebo sú k ním priradení ako kľúčoví používatelia. K položkám, ku ktorým štandardne nemajú prístup, dokážu v tejto konfigurácii prístup získať zadaním presného názvu CI do vyhľadávania v zozname CI objektov.

Sprístupnenie akéhokoľvek CI na základe zadaného presného názvu môžete využiť v prostrediach s tímami ľudí, ktoré sa za bežných okolností starajú len o pridelené objekty v CI, ale za určitých podmienok potrebujú pristupovať aj k objektom, o ktoré sa starajú iné tímy. V našom riešení si môžete vytvárať názov CI z jednotlivých vlastností CI. Keď ho vytvoríte dostatočne jedinečný a používateľ sa k nemu dostane v reálnom svete len za určitých podmienok, sprístupnenie akéhokoľvek CI v CDESKu na základe tohto názvu bude bezpečné.

Zoznam konfiguračných objektov pri zapnutí filtrovania podľa MainGroups a CI Types. Záznamy sa načítajú až po výbere hlavnej skupiny a typu, alebo použitím vyhľadávania
Zoznam konfiguračných objektov pri zapnutí filtrovania podľa MainGroups a CI Types. Záznamy sa načítajú až po výbere hlavnej skupiny a typu, alebo použitím vyhľadávania
Zoznam konfiguračných objektov pri vypnutí filtrovania podľa MainGroups a CI Types. Nad zoznamom sa nenachádzajú polia pre výber hlavnej skupiny a typu.
Zoznam konfiguračných objektov pri vypnutí filtrovania podľa MainGroups a CI Types. Nad zoznamom sa nenachádzajú polia pre výber hlavnej skupiny a typu.
VIP Servis

V module Používatelia a skupiny je možné používateľovi aktivovať funkciu VIP Servis. To môže ovplyvniť prioritu riešenia požiadavky, ktorú zadal takýto VIP zákazník.

Určenie zákazníka ako VIP
Určenie zákazníka ako VIP

Spôsob zmeny priority požiadavky od VIP zákazníka si nastavíte sami. Prístupné sú tieto možnosti:

 • Bez zmeny priority – priorita požiadavky sa nezmení, no vo formulári požiadavky sa pri poli Kto žiada alebo Pre koho žiada zobrazí príznak VIP
 • Zvýšenie priority o 1 úroveň
 • Zvýšenie priority o 2 úroveň
 • Zvýšenie priority o 3 úroveň
 • Najvyššia priorita – po uložení požiadavky bude automaticky nastavená najvyššia priorita požiadavky bez ohľadu na prioritu zvolenú pri zadávaní požiadavky.
Nastavenie zmeny priority pri aktivácii VIP servisu
Nastavenie zmeny priority pri aktivácii VIP servisu
Nové menu

Hlavné menu vo verzii 3.0.172 prešlo výraznou dizajnovou a funkčnou úpravou: efektívnejšie otváranie položiek v menu, zostavenie vlastného menu do Obľúbených, zachovanie vyhľadávania v menu.

K druhej úrovni menu sa teraz dostanete oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie. Stačí presunúť kurzor nad konkrétny modul a bez klikania sa otvorí nové okno s druhou úrovňou. To isté platí aj pre tretiu úroveň. Modulom druhej a tretej úrovne tiež boli priradené vlastné ikony, aby orientácia v menu bola ešte jednoduchšia a intuitívnejšia.

Druhú úroveň menu môžete ponechať zobrazenú, ak kliknete na názov modulu v prvej úrovni. Vypnutie prebieha opätovným stlačením aktívneho modulu.

Zobrazenie druhej a tretej úrovne v novom menu
Zobrazenie druhej a tretej úrovne v novom menu

V novom menu pribudol modul Obľúbené položky, do ktorého si môžete pridať ľubovoľný modul z hlavného menu ale aj z druhej a tretej úrovne. Vďaka tejto funkcii k nim budete pristupovať rýchlejšie.

Obľúbené položky
Obľúbené položky

V prípade potreby môžete hlavné menu zúžiť tak, aby sa zobrazovali iba ikony modulov. Názvy modulov druhej a tretej úrovne sa stále zobrazujú aj pri takomto nastavení.

Nové menu tiež prináša možnosť nastavenia vlastnej farebnej schémy.

Zúžené hlavné menu
Zúžené hlavné menu
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.172 >