Vlastní stavy požadavků, nový modul pro registraci dokumentů, schvalování plnění a mnoho dalších funkcí

10. listopadu 2023

Je možné nakonfigurovat vlastní stavy pro otevřené požadavky

CDESK obsahuje množství předdefinovaných stavů požadavků, které charakterizují nejčastěji možné stavy požadavku, tak aby byl zachycen její celý životní cyklus. Dosud ale nebylo možné konfigurovat vlastní stavy požadavku pro specifické scénáře používání. Tuto možnost jsme dopracovali s verzí 3.1.12. Jedná se o stavy charakterizující otevřený požadavek.

Pro vlastní stavy lze nastavit, který z nich je často používán, zda se započítá TTAS (Čas náhradního řešení) a také zda se započítá TTR (Čas splnění). Vlastní stavy lze přejmenovat a vypnout. Maximálně lze přidat deset vlastních stavů požadavků.

Nastavenie vlastných stavov v globálnych nastaveniach
Obrázek: Nastavení vlastních stavů v globálních nastaveních

Schvalování plnění a volitelná fakturace plnění dle schválení

Do verze 3.1.12 bylo dokončeno schvalování již i pro plnění. Schvalování probíhá přímo v seznamu Schvalování plnění. Prostřednictvím tohoto seznamu lze plnění schválit, zamítnout nebo editovat. Plnění lze schvalovat i hromadně podle zvoleného uskupení, tj. například po společnostech, řešitelích…

Schvalování plnění může souviset i s jejich fakturací. Je-li zapnuto schvalování plnění, lze nastavit, aby se fakturovala pouze schválená plnění.

Zoznam Schvaľovanie plnení
Obrázek: Plnění -> Schvalování plnění

Nový modul pro snadnou registraci dokumentů

Poslední update přinesl i nový modul Rejstřík dokumentů, umožňující jednoduchou registraci odeslaných a přijatých dokumentů nebo pošty. Dokumenty lze evidovat samostatně, nebo je navázat na Projekty. Díky tomu můžete Registr dokumentů použít například k registraci všech faktur, objednávek, protokolů a dalších dokumentů spojených s řešením projektu.

Dokumenty navázané na projekt se zobrazují přímo na daném projektu pod záložkou Dokumenty. Souhrnný seznam všech přijatých i odeslaných dokumentů se nachází v seznamu Rejstřík dokumentů, který je umístěn pod menu Dokumenty.

Záložka Dokumenty na projekty
Obrázek: Záložka Dokumenty v otevřeném projektu
Zoznam dokumentov v Registri dokumentov
Obrázek: Seznam dokumentů v Dokumenty -> Rejstřík dokumentů

Pipeline – sumární ekonomický přehled všech projektových zakázek

S novým updatem byly rozšířeny i reportovací možnosti modulu Projekty. V části Reporty přibyl nový typ reportu Pipeline, ve kterém se nacházejí přehledné tabulky poskytující sumární ekonomický přehled všech projektových zakázek. Report poskytuje sumární čísla za projektové zakázky v naplánování a v reálných nákladech. Tyto přehledy jsou pro každou projektovou zakázku zobrazeny po jednotlivých měsících. Díky tomu budete mít přehled o výnosnosti svých projektů za období, podle kterého si přejete vyhodnocovat. Reporty lze navíc exportovat ve formátu XLSX.

Modul Pipeline
Obrázek: Modul Reporty -> Pipeline
XLSX export z modulu Pipeline
Obrázek: XLSX export z modulu Pipeline

Příprava pro omezení CDESK Silver licencí od další verze

Od další verze 3.1.13 bude vypnuta možnost přihlásit se na webportál s licencí CDESK Silver při vyčerpání povoleného počtu přihlášení ostatních uživatelů s CDESK SILVER licencí. Připomínáme, že na web se v jednom čase může přihlásit maximálně 25 % uživatelů s CDESK SILVER licencí. Na druhé straně také přibyla možnost prioritizovat využívání přístupu na web pro uživatele s CDESK Silver licencemi. Uživatele lze rozdělit do skupin. Těmto skupinám lze nastavit počet uživatelů, kteří budou moci přistupovat do web rozhraní. Celkově lze rozdělit počet vyplývající z celkového počtu CDESK Silver licencí.

Například pokud máte 16 CDESK Silver licencí, najednou do web rozhraní mohou přistupovat čtyři operátoři. Předpokládejme, že budete chtít nastavit systém tak, že 12 uživatelů nepotřebuje přístup na web a zbývající čtyři musí mít stálý přístup k web rozhraní. V takovém případě doporučujeme vytvořit dvě skupiny s CDESK Silver licencemi. V jedné se budou nacházet 4 uživatelé se stálým přístupem do web rozhraní a ve druhé budou zbývající uživatelé bez přístupu do web rozhraní.

Skupiny pro CDESK Silver licence si umíte nastavit v Globálních nastaveních -> Uživatelé.

Skupiny CDESK Silver licencií
Obrázek: Skupiny CDESK Silver licencií
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.1.12

Společnosti

Nastavení jazyka pro vystavované účetní doklady je určeno výchozím jazykem prostředí

Při vytvoření nové společnosti se nastavení jazyka pro e-mailovou komunikaci řídí výchozím jazykem prostředí. S posledním updatem 3.1.12 bylo dopracováno, aby se podle výchozího jazyka prostředí nastavil i jazyk pro vystavované účetní doklady.

Nastavenie jazyka pre účtovné doklady
Obrázek: Nastavení jazyka pro účetní doklady

Projekty

Ve všech modálních oknech pro výběr projektové zakázky se zobrazuje i název navázaného projektu

Pokud jsou v globálních nastaveních zapnuty Projekty, tak v každém modálním okně pro výběr projektové zakázky se zobrazuje i název projektu, na který je daná zakázka navázána.

Zobrazenie názvu projektu v modálnom okne pre výber projektovej zákazky
Obrázek: Zobrazení názvu projektu v modálním okně pro výběr projektové zakázky
Seznam projektových zakázek lze exportovat ve formátu XLSX

V seznamu projektových zakázek bylo doplněno tlačítko pro export do XLSX souboru, díky tomu můžete využívat funkce Excelu nad tímto seznamem.

Tlačidlo pre XLS export zo zoznamu projektových zákaziek
Obrázek: Tlačítko pro XLS export ze seznamu projektových zakázek

Požadavky

Pole Provoz se na požadavku zobrazuje, pouze pokud společnost má přiřazené provozy v konfigurační databázi

Pole Provoz se dosud na požadavku zobrazovalo vždy, když bylo v globálních nastaveních zapnuto. S posledním updatem 3.1.12 bylo dopracováno, aby se zobrazovalo pouze v případech, kdy společnost, na kterou se požadavek zadává, má přiřazen provoz. V opačném případě se toto pole v požadavku nezobrazí.

Nové oprávnění k editaci pole typ požadavku na ukončeném požadavku

Ve verzi 3.1.12 přibylo oprávnění umožňující měnit typ požadavku, i když byl požadavek ukončen. Toto oprávnění je ve výchozím nastavení zapnuto pro administrátory.

Nové oprávnenie na editáciu poľa typ požiadavky na ukončenej požiadavke
Obrázek: Nové oprávnění k editaci pole typ požadavku na ukončeném požadavku

Plnění

Filtrace v seznamu plnění podle vazby

V pokročilém filtru seznamu plnění byla dopracována možnost filtrace podle vazby. Při filtrování lze vybrat z možností obsahuje / neobsahuje a následně zadat název položky, například název zakázky.

Filtrovanie v zozname plnení podľa väzby
Obrázek: Filtrování v seznamu plnění podle vazby

Pracovní příkazy

Pracovní příkazy se mohou automaticky generovat i po vytvoření skladové výdejky a po editaci položek skladové výdejky

Pro případy, že na základě vydaného materiálu nebo určitého zařízení potřebujete odstartovat (např. fakturační) proces, k tomu od verze 3.1.12 slouží nová funkce vytvořit pracovní příkaz po vložení výdejky do plnění navázané na určitý požadavek. Na šabloně požadavku je možné definovat podmínky pro vygenerování pracovních příkazů na požadavku založeném z dané šablony. Dosud bylo možné vybrat následující podmínky pro generování: Nevytvářet automaticky, Automaticky, Po vytvoření uživatelem definovaného pole a Nastavení konkrétní hodnoty uživatelem definovaného pole. S posledním updatem přibyly podmínky: Vytvoření skladové výdejky a Editace položek skladové výdejky.

  • Vytvoření skladové výdejky – pracovní příkaz se vygeneruje pokud byla vytvořena skladová výdejka na plnění s vazbou na požadavek, která byla založena ze šablony požadavku.
  • Editace položek skladové výdejky – pracovní příkaz se vygeneruje, pokud byla editována alespoň jedna položka skladové výdejky na plnění s vazbou na požadavek, která byla založena ze šablony požadavku.
Nastavenie generovania pracovných príkazov podľa skladových výdajok na plnení
Obrázek: Nastavení generování pracovních příkazů podle skladových výdejek na plnění

Zakázky

Změna – Název zakázky se ve výchozím nastavení nezobrazuje ve výběru účetní položky v plnění

V detailu účetní položky přibylo nastavení, které umožňuje, aby se název zakázky zobrazoval i při výběru účetní položky na plnění. Došlo současně ke změně, že se název zakázky ve výchozím nastavení nezobrazuje a pokud si jej nadále přejete, je třeba jej dodatečně zapnout. V současnosti je to možné jen jednotlivě přímo v nastavení účetní položky. pokud potřebujete provést změnu hromadně na mnoha účetních položkách, kontaktujte náš support, uděláme to programátorským zásahem nad databází.

Nastavenie, aby sa názov zákazky zobrazoval pri výbere účtovnej položky na plnení
Obrázek: Nastavení, aby se název zakázky zobrazoval při výběru účetní položky na plnění

Fakturace

Přijaté faktury lze exportovat ve formátu ISDOC

S updatem 3.1.12 byl v seznamu přijatých faktur přidán export ve formátu ISDOC, který je kompatibilní s fakturačními software. Tj . do vašeho účetního softwaru si můžete přenést zaevidované přijaté faktury. 

Tlačidlo pre export do ISDOC v zozname prijatých faktúr
Obrázek: Tlačítko pro export do ISDOC v seznamu přijatých faktur
U přijatých faktur se kontroluje unikátnost čísla došlé faktury u stejného dodavatele

Při ukládání přijaté faktury se od nynějška kontroluje duplicita v Čísle došlé faktury u daného dodavatele. Při zaznamenání duplicity se zobrazí okno s upozorněním, že již existuje přijatá faktura s daným číslem a minimalizuje se tak riziko duplicitního zaevidování faktury od vašich dodavatelů.

Na přijatých i vystavených fakturách byl konstantní symbol změněn na číselník

V globálních nastaveních účtování přibyla sekce Konstantní symboly, kde se definují konstantní symboly používané na přijatých a vystavených fakturách. Konstantní symboly jsou definovány globálně, na přijatých a vystavených fakturách se vybírají z číselníku.

Definovanie konštantých symbolov v nastaveniach účtovania
Obrázek: Definování konstantních symbolů v nastavení účtování

Nabídky

Pro nabídky přibylo pole Předpokládaný termín zahájení

Od verze 3.1.12 se v detailu nabídky nachází také pole Předpokládaný termín zahájení.

Pole Predpokladaný termín začatia v detaile ponuky
Obrázek: Pole Předpokládaný termín zahájení v detailu nabídky
Na položkách nabídky lze evidovat Předpokládaný termín naskladnění

Kromě Předpokládaný termín zahájení lze pro každou položku evidovat i Předpokládaný termín naskladnění. To, zda se bude toto pole evidovat, se určuje v globálních nastaveních nabídek.

Zapnutie poľa Predpokladaný termín naskladnenia v globálnych nastaveniach ponúk
Obrázek: Zapnutí pole Předpokládaný termín naskladnění v globálních nastaveních nabídek

Konfigurační databáze

Konfigurační položku lze navázat na záznamy (například požadavky) kterékoli společnosti

Poslední update 3.1.12 také přinesl možnost navázat konfigurační položku (CI) na záznamy kterékoli společnosti. Potřebné je to například v případě poskytování služeb s jedním vybavením pro více společností a chcete mít toto vybavení evidované na požadavcích pro různé společnosti.

V seznamu konfig. položek lze nastavit výchozí zobrazení zvlášť pro každou Hlavní skupinu a Typ položek

V předchozích verzích CDESK bylo možné nastavit výchozí zobrazení seznamu pro operátorské účty a pro ostatní účty, pouze v globálních nastaveních. Důsledkem toho toto nastavení platilo globálně. S posledním updatem byla dopracována funkce nastavení výchozího seznamu zvlášť pro každou Hlavní skupinu.

Nastavenie východzieho zoznamu pre vybranú Hlavnú skupinu
Obrázek: Nastavení výchozího seznamu pro vybranou Hlavní skupinu

Schvalování

Automatické vytvoření schvalovacího procesu během řešení požadavku

Pokud je na šabloně požadavku definováno schvalování během řešení požadavku, toto schvalování lze manuálně vyvolat kdykoliv během řešení požadavku. S verzí 3.1.12 byla doplněna funkce automatického generování schvalování během řešení požadavku, pokud jsou splněny vybrané podmínky. Podmínky pro automatické vygenerování schvalovacího procesu jsou: Změna stavu požadavku na Ukončeno a Ukončení všech úloh na požadavku.

Definovanie podmienok pre automatické generovanie schvaľovacieho procesu počas riešenia požiadavky
Obrázek: Definování podmínek pro automatické generování schvalovacího procesu během řešení požadavku
Možnost vytvořit další schvalování i na požadavku, který je ve stavu Čeká na schválení

Doposud bylo možné schvalovací proces na požadavku vytvořit pouze pokud předchozí schvalovací proces byl akceptován nebo zamítnut – to znamená, pokud požadavek nebyl ve stavu Čeká na schválení. Od verze 3.1.12 se schvalovací proces může vytvořit i v takovém případě.

Pro volné schvalování je již možné definovat několik schvalovacích pravidel

Volné schvalování bylo až dosud řízeno vždy jedním pravidlem. Pokud již bylo vytvořeno pravidlo pro volné schvalování, nebylo možné vytvořit další. Aby byla zvýšena flexibilita volného schvalování, doplnili jsme možnost vytvořit několik schvalovacích pravidel pro volné schvalování.

Schvalovací kroky byly doplněny o nové role schvalovatelů, které se berou z konfiguračních položek, jako například odpovědná osoba za oblast majetku

Ve schvalovacím kroku se definují uživatelé nebo pracovní pozice, které mohou daný krok schvalovat. S verzí 3.1.12 bylo doplněno, aby se k danému kroku mohly vyjadřovat i role uživatelů. Aktuálně jsou na výběr následující možnosti: Odpovědná osoba za oblast majetku, Odpovědná osoba za nákladové středisko a Nadřízení odpovědné osoby za nákladové středisko.

Výber role schvaľovateľa na kroku schvaľovania
Obrázek: Výběr role schvalovatele na kroku schvalování
Pro schvalovací krok lze nastavit náhradního schvalovatele

Kromě určení rolí schvalovatele, při konfiguraci kroku schvalování je již možné nastavit i Náhradního schvalovatele. Náhradní schvalovatel se bude k danému kroku vyjadřovat, když žádný schvalovatel nevyhovuje podmínkám nastaveným na daném kroku. Například pokud je na kroku nastaveno, že vyjadřovat se bude odpovědná osoba za oblast majetku, avšak na požadavku není přidán žádný konfigurační objekt, na který je navázána zodpovědná osoba za oblast majetku.

Nastavenie náhradného schvaľovateľa na schvaľovacom kroku
Obrázek: Nastavení náhradního schvalovatele na schvalovacím kroku
Během procesu schvalování lze volitelně editovat uživatelem definovaná pole

Na šabloně požadavku lze povolit, aby se uživatelem definovaná pole (předtím doplňkové vlastnosti) mohla editovat během schvalování. Toto nastavení se určuje pro každé uživatelsky definované pole zvlášť.

Nastavenie, aby bolo možné editovať doplnkovú vlastnosť počas schvaľovania požiadavky
Obrázek: Nastavení, aby bylo možné editovat doplňkovou vlastnost během schvalování požadavku

Obecné funkce

Přehlednější zobrazení ikon CDESK a CM pro přepínání záložek menu v levém horním rohu

Zobrazení ikony CDESK a CM dostalo nový design, který je přehlednější.

Prehľadnejšie zobrazenie ikon CDESK a CM pre prepínanie záložiek menu v ľavom hornom rohu
Obrázek: Přehlednější zobrazení ikon CDESK a CM pro přepínání záložek menu v levém horním rohu